facebook

Zabiegi pielegnacyjne twarzy

NOWOŚĆ MEZOTERAPIA IGŁOWA
Mezoterapia twarzy

Mezoterapia Igłowa - to zabieg pole­ga­jący na wstrzy­ki­wa­niu małych dawek sub­stan­cji lecz­ni­czej bez­po­śred­nio w skórę. Roztwory do mezo­te­ra­pii to zazwy­czaj mie­szanka trzech sub­stan­cji rewi­ta­li­zu­ją­cych (odmła­dza­ją­cych) i rege­ne­ru­ją­cych, zwa­nych kok­taj­lami. Koktajle dzia­łają w zależ­no­ści od składu: odżyw­czo, rege­ne­ru­jąco oraz pobu­dza­jąco. Substancje te nie prze­cho­dzą do układu krą­że­nia, lecz dzia­łają miej­scowo, powoli roz­cho­dząc się w skó­rze i popra­wia­jąc jej kondycję.

MEZOTERAPIA - to dosko­nała metoda prze­ciw­dzia­ła­nia: sta­rze­niu się skóry, wypa­da­niu wło­sów, powsta­wa­niu cel­lu­litu, roz­stę­pów i przebarwień.

NA CZYM POLEGA ZABIEG MEZOTERAPII:
Lekarz za pomocą zastrzy­ków śród­skór­nych wpro­wa­dza sub­stan­cje odżyw­cze w odpo­wied­nie miej­sca, takie jak: twarz, szyja, dekolt, biust, oko­lice oka, skóra owło­siona głowy, pośladki, uda i brzuch. Mezoterapia to nowo­cze­sna metoda rege­ne­ra­cji i odży­wia­nia skóry. Cieszy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią, ponie­waż śród­skórne wpro­wa­dze­nie sub­stan­cji aktyw­nych gwa­ran­tuje szyb­kie i widoczne efekty rewi­ta­li­za­cyjne, co wpływa na dosko­nałe samo­po­czu­cie i zado­wo­le­nie pacjentów.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST ZABIEG MEZOTERAPII OKOLICY OKA, TWARZY, SZYI I DEKOLTU?
Zabieg mezo­te­ra­pii jest prze­zna­czony zarówno dla osób, które zauwa­żają pierw­sze objawy sta­rze­nia się skóry jak i dla osób u któ­rych pro­cesy sta­rze­nia są już bar­dziej zaawan­so­wane. Mezoterapia jest zabie­giem dla osób, które chcą w spo­sób spraw­dzony i nie­zbyt inwa­zyjny popra­wić jędr­ność i nawil­że­nie skóry oraz pozbyć się drob­nych zmarsz­czek. Zabiegi mezo­te­ra­pii można wyko­ny­wać miej­scowo np. tylko na oko­licę oczu lub kom­plek­sowo na całą twarz, szyję, dekolt lub dłonie.

JAK WYGLĄDA ZABIEG MEZOTERAPII?
Procedura mezo­te­ra­pii jest wyko­ny­wana przy uży­ciu bar­dzo cien­kiej igły, którą dostar­czamy odpo­wied­nio dobrane kok­tajle wita­mi­nowe. Metoda jest prak­tycz­nie bez­bo­le­sna. Dla pacjen­tów z niskim pro­giem bólu ist­nieje moż­li­wość znie­czu­le­nia poprzez apli­ka­cję kremu znie­czu­la­ją­cego na 30 min. przed zabie­giem. Po zabiegu na skó­rze widoczne są małe uwy­pu­kle­nia przy­po­mi­na­jące kro­pelkę wody umiesz­czoną pod skórą. Ślady iniek­cji ustę­pują stop­niowo przez okres ok. 2 dni, jed­nak nie wyma­gają domo­wej rekon­wa­le­scen­cji. Osobom, które wyko­nują zabieg po raz pierw­szy i mają dodat­kowo ten­den­cję do wystę­po­wa­nia sinia­ków zaleca się wyko­na­nie mezo­te­ra­pii np. przed weekendem.

JAKIMI PREPRATAMI WYKONYWANA JEST MEZOTERAPIA?
Preparaty do zabie­gów mezo­te­ra­pii twa­rzy, szyi i dekoltu zawie­rają w swoim skła­dzie głów­nie kwas hia­lu­ro­nowy i inne indy­wi­du­al­nie dobrane skład­niki takie jak wita­miny A, C, E czy w sub­stan­cje czynne pocho­dzące np. z alg i zie­lo­nej her­baty. Kwas hia­lu­ro­nowy będący głów­nym skład­ni­kiem kok­tajli mezo­te­ra­peu­tycz­nych jest rów­nież związ­kiem natu­ral­nie wystę­pu­ją­cym w naszej skó­rze. Kwas hia­lu­ro­nowy działa jak gąbka wią­żąc w skó­rze wodę. Jedna czą­steczka kwasu hia­lu­ro­no­wego jest w sta­nie zwią­zać ok. 250 czą­ste­czek wody. Z upły­wem czasu ilość kwasu hia­lu­ro­no­wego w skó­rze ulega znacz­nemu zmniej­sze­niu, przez co skóra traci swoją jędr­ność, staje się bar­dziej prze­su­szona i poja­wiają się zmarszczki. Dodatkowo dostar­czane do skóry przy pomocy mezo­te­ra­pii wita­miny wyka­zują 100% swo­jej prze­wi­dzia­nej aktyw­no­ści. Dzięki bez­po­śred­niej dro­dze poda­nia wita­miny nie utle­niają się i są w ilo­ści wystar­cza­ją­cej do spo­wo­do­wa­nia zakła­da­nych pro­ce­sów takich jak zwięk­sze­nie pro­duk­cji kola­genu czy hamo­wa­nie reak­cji wolnorodnikowych.

JAKA JEST ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW MEZOTERAPII?
Ilość zabie­gów oraz ich inten­syw­ność uza­leż­niona jest od stanu skóry oraz ocze­ki­wań pacjenta. W inten­syw­nej fazie zaleca się wyko­na­nie ok. 4 zabie­gów w odstę­pach 2-3 tygo­dnio­wych. W fazie pod­trzy­mu­ją­cej zaleca się 2-3 zabiegi w roku.

JAK PACJENT POWINIEN SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZABIEGU MEZOTERAPII?
Pacjent po wyklu­cze­niu wszyst­kich prze­ciw­wska­zań nie powi­nien przyj­mo­wać przez okres 2 tygo­dni aspi­ryny i innych leków obni­ża­ją­cych krze­pli­wość krwi. W przy­padku pacjen­tów z dużą podat­no­ścią do zasi­nień, zaleca się przed pla­no­wa­nym zabie­giem, przez okres ok. 1-2 tygo­dni sto­so­wa­nie na obszar zabiegu maści z wita­miną K.

U pacjen­tów z niskim pro­giem bólu ist­nieje moż­li­wość zasto­so­wa­nia znie­czu­le­nia. Na ok. 30-40 min. przed zabie­giem nakłada się krem znie­czu­la­jący. Można zasto­so­wać rów­nież inne formy miej­sco­wego znie­czu­le­nia, temat ten należy prze­dys­ku­to­wać z leka­rzem w trak­cie konsultacji.

JAKIE SĄ PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU MEZOTERAPII?

aler­gie,
ciąża,
cukrzyca (nie­wy­rów­nana),
stany zapalne skóry,
opryszczka,
skóra źle tole­ru­jąca iniek­cje (skóra bar­dzo płytko una­czy­niona lub z podat­no­ścią do powsta­wa­nia bliznowców),
tera­pie lekami obni­ża­ją­cymi krze­pli­wość krwi,
cho­roba nowotworowa

Wskazania do wyko­na­nia mezo­te­ra­pii:

sta­rze­nie się skóry - popra­wia jędr­ność, ela­stycz­ność, napię­cie i nawil­że­nie skóry. Spłyca drobne zmarszczki, popra­wia owal twarzy;
cel­lu­lit i roz­stępy - bar­dzo dobre efekty w tera­pii łączo­nej z masa­żem lub ender­mo­lo­gią. Zaleca się wyko­na­nie 6 - 12 zabie­gów w okre­sie 2 miesięcy;
wypa­da­nie wło­sów - w kok­taj­lach lecz­ni­czych mie­sza się pre­pa­raty popra­wia­jące mikro­krą­że­nie skóry głowy, sty­mu­lu­jące odrost włosów.
bli­zny potrądzikowe


Zabiegi na twarz » Mezoterapia mikroigłowa-ROLLER

Zabieg mezoterapii mikroigłowej wykonywany jest za pomocą wysokiej jakości Rollera. Roller jest to ruchomy wałek z licznymi mikroigiełkami (192) ze stali nierdzewnej i służy do wykonywania mikronakłuć w naskórku oraz aplikacji substancji aktywnych do naskórka i tkanki skóry. Mikronakłuwanie na głębokość 0,2-2,0 mm stymuluje produkcję kolagenu w warstwach skóry,jak równiez pobudza naturalne czynniki wzrostu, co można porównać do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Mezoterapia mikroigłowa jest bezpieczna i niezawodna. Może być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami, przebarwieniami. Roller przeznaczony jest do użytku indywidualnego (jedna rolka dla jednego pacjenta).


Microroller wytwarza w skórze mikroskopijnej wielkości kanaliki tzw. mikrouszkodzenia powodując zwiększenie wytwarzania kolagenu i elastyny, co sprawia, że skóra wolniej się starzeje. Dzięki mikroperforacji zewnętrznych warstw skóry składniki aktywne docierają znacznie głębiej niż podczas codziennej aplikacji kosmetyków. Po nałożeniu na skórę  odpowiednich substacji aktywnych do skóry transportowane jest tylko od 0,03 % do 3 % substancji. Po użyciu Microrollera ACTIV substancje aktywne wchłaniają się o 300 % procent więcej. Stymulacja skóry jest delikatna, dzięki czemu komórki rozrodcze skóry i naczynka pozostają nieuszkodzone.
Należy pamiętać, że każdy roller powinien być sterylnie zamknięty, tak aby każda klientka przed zabiegiem mogła zobaczyć że roller którym zostanie wykonany zabieg nie był przez nikogo użytkowany. Roller musi być oryginalnie zapakowany.


Przy jakiego rodzaju problemach można zastosować Roller?

Roller stosowany jest przy róznych problemach. Terapia stosowana jest na wszystkie partie ciała i twarzy,nawet do delikatnej skóry wokół oczu. Zabieg jest odczuwalny w niewielkim stopniu, a pojawiajace się po nim zaczerwienienie skóry może się utrzymywać od kilku godzin do 2 dni.Rezultaty stosowania Rollera;

modeluje twarz i sylwetkę
redukuje cellulit i wszelkie nierówności (zgrubienia) podskórne
pomaga odbudować prawidłowe napięcie skóry
wygładza zmarszczki głębokie a drobne całkowicie niweluje
podnosi skórę wokół powiek, w kącikach ust i na policzkach co daje zdecydowanie młodszy wygląd
wizualnie redukuje blizny i rozstępy
redukuje przebarwienia skóry i rozszerzone naczynka
przeciwdziała wypadaniu włosów
ujędrnia luzną skórę ciała po odchudzaniu i po ciąży
zmniejsza pory


Przeciwskazania;

czynny trądzik
tradzik różowaty
infekcje skórne
czynna opryszczka
pacjenci z rozrusznikiem serca
epilepsja
ciąża i karmienie piersią


 

 
Kwasy AHA
Najbard iej charakterystycznym walorem kwasów owocowych jest ich działanie złuszczające. Związki te oddziaływują na struktury międzykomórkowe w skórze powodując oddzielanie martwych komórek warstwy rogowej. Odtwarzają zwartą warstwę rogową. W naskórku stwierdza się ponadto powiększenie warstwy ziarnistej, co jest oznaką intensywniejszego podziału komórek. Wzmacniają się ścianki naczyń krwionośnych. Wywierają one również wpływ na głębsze struktury skórne, powodując aktywację procesu syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Ponadto polepszają proces rozprowadzania melanosomów, które nie mają już tendencji do sklejania się, powodując tym samym likwidację lub przejaśnienie istniejących przebarwień.

Tak więc, złuszczanie kwasami owocowymi, tzw. peeling czy eksfoliacja, polega w istocie na kontrolowanym usunięciu obumarłych komórek skóry. Znajdujące się pod spodem komórki pobudzone są do regeneracji. Chodzi tu o niewidoczne gołym okiem złuszczanie. Widoczna jest natomiast zmiana barwy i struktury skóry oraz wyczuwalne poczucie świeżości.

Najprostsze kwasy owocowe w zdumiewający sposób przeciwdziałają uszkodzeniom skóry spowodowanym działaniem słońca. Z pomocą AHA można też przywrócić wilgotność wysuszonemu, zwiotczałemu naskórkowi, zmniejszyć przebarwienia skór starzejących się i młodych, powstałe na skutek zbyt intensywnego nasłonecznienia. Wygładzeniu ulegają drobne zmarszczki, zmniejsza się nadmierne rogowacenie naskórka. 

W ostatnich latach wykazano bardzo korzystny efekt stosowania alfahydroksykwasów w leczeniu różnych form trądziku. Są one bowiem doskonałym sposobem na tłustą, problematyczną cerę. Skutecznie normalizują ilość produkowanego sebum (łoju skórnego) , odtykają pory, przeciwdziałają powstawaniu zaskórniaków. W wyniku ich działania stwierdza się zmniejszenie wielkości porów skórnych, ich ściągnięcie. Gruba, tłusta, świecąca się do tej pory skóra, staje się bardziej matowa, jaśniejsza i delikatniejsza. Jednocześnie ulega poprawie nawilżenie naskórka. Wyrównuje się tonacja barwy skóry. Drobne blizny potrądzikowe zmniejszają się, głębokie wygładzają. Poprawia się struktura powierzchni skóry, która staje się bardziej elastyczna, lepiej napięta. W końcu rozjaśnieniu ulegają przebarwienia pozapalne.


 

 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWAMezoterapia bezigłowa jest to najnowocześniejszy, nieinwazyjny system odmładzania skóry oraz redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej. Stanowi alternatywę dla klasycznej mezoterapii igłowej. Mezoterapia bezigłowa wykorzystuje w swoim działaniu zjawisko elektroporacji. Polega ona na użyciu specjalnej fali elektromagnetycznej występującej w postaci impulsów. Dociera ona do wnętrza skóry, jak również poprzez błonę komórkową do wnętrza komórki, co powoduje, że terapia jest bardzo efektywna. Impulsy elektryczne możemy regulować, możemy zmieniać ich częstotliwość, długość i rodzaj. Dzięki temu mamy możliwość zastosowania odpowiedniej charakterystyki impulsu w konkretnej sytuacji, w zależności od rodzaju skóry, czy części ciała. Równocześnie z mezoterapią wykonujemy mikrodermabrazję końcówką diamentową, która znajdije sie w ruchu pulsacyjnym. Dzięki mikrodermabrazji przygotowujemy skorę do lepszego wchłanania preparatów oraz masujemy ja zwiększając mikrocyrkulacje , dokonujemy drenanzu limfatycznego, zwiększamy ukrwienie i dotlenienie. Podstawowym celem mezoterapi jest odmłodzenie, normalizowanie, rewitalizowanie, nawilżanie, tonizowanie, rozjaśnianie plam, spłycanie zmarszczek, lifting oraz redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej, rozstępów, ujędrnienie biustu. Chcąc osiągnąć oczekiwany efekt stosujemy odpowiedni preparat. Mamy ich do wyboru ok 20. Mezoterapia bezigłowa jest zabiegiem przyjemnym i przyjaznym, nie występuje żadne uczucie dyskomfortu, ewentualnie lekkie mrowienie. Dzięki możliwości regulacji parametrów, dostosowujemy terapię do progu odczuwania klientki.


 
Mezoterapia bezigłowa w terapii przeciwzmarszczkowej


Wraz z upływem lat skóra się starzeje. Zanikają włókna kolagenowe i elastyna, spada poziom nawilżenia, zwiększa się ilość wolnych rodników. Powstają zmarszczki i zmienia się się owal twarzy. Nie możemy tego procesu powstrzymać, ale możemy go znacznie spowolnić. W codziennej kosmetyce oraz podczas klasycznych zabiegów nie jesteśmy w stanie dostarczyć skórze odpowiednich składników odżywczych. Nie pozwala na to warstwa rogowa naskórka. Dzięki zastosowaniu mikrodermabrazji i odpowiedniej fali elektromagnetycznej pory otwierają się i do wnętrza skóry oraz przez błonę komórkową do wnętrza komórki przedostają się potrzebne substancje aktywne. Tkanka zostaje odżywiona, wydrenowana z toksyn, dotleniona oraz pobudzona do wytwarzania kolagenu i elastyny. Skóra regeneruje się, nawilża, ujędrnia i wygładza. Mezoterapię bezigłową można wykonywać w okolicach oczu. Dla uzyskania efektu należy poddać się serii zabiegów /co najmniej 4/ w odstępach 5-10 dni. Dla utrzymania efektu dobrze jest powtórzyć mezoterapię bezigłową raz na miesiąc.
 


Mezoterapia bezigłowa w terapii antycellulitowej i na tkankę tłuszczową


Dzięki możliwości regulacji mocy impulsu możemy skutecznie zadziałać na głębiej położone warstwy tkanki tłuszczowej. Dobierając odpowiedni do problemu koktajl substancji aktywnych osiągamy redukcję tkanki tłuszczowej, cellulitu, rozstępów oraz ujędrnienie biustu. Po przeprowadzeniu serii zabiegów /10-12/ 2,3 razy w tygodniu, poprawia się metabolizm skóry, co pozwala utrzymać efekt przez dłuższy czas. Cellulit jest mniejszy a skóra bardziej jędrna. Redukcję tkanki tłuszczowej możemy uzyskać dzięki możliwości penetracji preparatu do wewnątrz komórki tłuszczowej adipocytu. Dla uzyskania lepszych efektów dobrze jest połączyć mezoterapię bezigłową z zabiegami endermologii.

 

 

Przeciwwskazania:


- ciąża,
- metalowe elementy w ciele,
- choroby serca,
- rozrusznik serca,
- choroby żył,
- epilepsja,
- nadwrażliwość skóry, stany zapalne.

 

Wskazania do zabiegu


• cera łojotokowa, zanieczyszczona
• trądzik pospolity w fazie zaskórnikowej i aktywnej
• rozszerzone pory, blizny potrądzikowe, przebarwienia pigmentacyjne
• nadmierna keratynizacja naskórka
• zmarszczki, utrata jędrności, pierwsze oznaki fotostarzenia

Efekty zabiegu


• działa antybakteryjnie, przyspiesza gojenie wyprysków trądzikowych
działa silnie sebostatyczne – zmniejsza łojotok i błyszczenie skóry, normalizuje wydzielanie sebum,działa przeciwzaskórnikowo.
• rozjaśnia i ujednolica koloryt cery i zapewnia skórze świetlistość
• złuszcza, wygładza i poprawia strukturę naskórka
• zmniejsza rozszerzone pory i blizny potrądzikowe
• reguluje nadmierną keratynizację naskórka
• wygładza zmarszczki i lekko napina skórę
Mezoterapia bezigłowa z kwasem hialuronowy

 

Kwas hialuronowy- występuje naturalnie w naszym organizmie – wraz z włóknami elastyny i kolagenu – decyduje o sprężystości, elastyczności i gładkości skóry. Dzięki swoim higroskopijnym właściwościom (cząsteczka kwasu wiąże 40 razy więcej wody niż sama waży) pozwala utrzymać właściwy stopień nawilżenia tkanek. Cząsteczki kwasu hialuronowego pełnią ponadto rolę nośnika, umożliwiając transport substancji odżywczych w głąb skóry, a już ich sama obecność w skórze pobudza produkcję kolagenu. Z wiekiem jego zawartość maleje, a w rezultacie – pojawiają się kolejne zmarszczki, skóra traci na gęstości, a kontur twarzy staje się mniej wyraźny. Ten proces można jednak skutecznie odwrócić stosując zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego.

Kwas hialuronowy można podawać praktycznie w każde miejsce na ciele. Wybór preparatu o właściwym składzie i konsystencji zależy od efektów, jakie chcemy uzyskać. Płynnych używa się do likwidacji drobnych zmarszczek, a gęstych – do modelowania twarzy i ciała.

 

 

 

Kwas hialuronowy

  •  wiąże wodę w skórze, łączący z sobą włókna kolagenowe i elastynowe w skórze właściwej.  
  • Chroni przed wysuszeniem, wygładza naskórek, wspiera właściwości ochronne.
  • Osłania warstwę rogową naskórka (przed wnikaniem w nią substancji chemicznych i bakterii).
  •   Powoduje napięcie i nawilżenie skóry, a w efekcie „wypchnięcie” zmarszczek od wewnątrz i wygładzenie.

 

 

 

 

 

 

Zabiegi z wykorzystaniem kwasu migdałowego

szczególnie polecane są osobom o skórze wrażliwej, w przypadku której działanie innych kwasów (np. glikolowego) może być zbyt silne. Peeling

kwasem migdałowym znajduje zastosowanie przede wszystkim jako zabieg rozjaśniający i likwidujący bakteryjne stany zapalne skóry.


Kwas migdałowy

 

 

Kwas migdałowy należy do szerokiej grupy kwasów alfa-hydroksylowych (AHA),występujących w naturze. Obok kwasu migdałowego, który pozyskiwany jest z gorzkich migdałów, zaliczają się do nich także:

  • Kwas glikolowy – pozyskiwany z trzciny cukrowej
  • Kwas mlekowy – powstający w procesie fermentacji mleka
  • Kwasy jabłkowy, winowy i cytrynowy – otrzymywane z owoców

Skuteczne stosowanie kosmetyków i zabiegów z kwasami alfa-hydroksylowymi opiera się na kilku założeniach:

Minimalne stężenie kwasu musi wynosić 5%

pH nie może przekraczać wartości 4,5

Rozpoczynając kurację, należy stosować kosmetyki o niższym stężeniu, stopniowo je zwiększając

Z czasem skuteczność kwasów maleje, wówczas należy wprowadzić kilkumiesięczną przerwę w stosowaniu

W warunkach domowych należy stosować kwasy o stężeniu co najwyżej 10%, kwasy AHA o wyższym stężeniu używane są do zabiegów w salonach kosmetycznych i gabinetach dermatologicznych


Zastosowanie peelingu  kwasem migdałowym

Kwas migdałowy spośród innych kwasów AHA wyróżnia się silnym działaniem antybakteryjnym, które sprawia, że zabiegi z jego wykorzystaniem z powodzeniem stosowane są w leczeniu stanów zapalnych skóry, zwłaszcza trądziku. Kwas ten ma także działanie odbarwiające, dlatego też peeling polecany jest szczególnie w przypadku przebarwień skóry, takich jak piegi, przebarwienia posłoneczne oraz melasma (brązowe przebarwienia na twarzy pojawiające się najczęściej u kobiet po 30 roku życia, związane głównie z menopauzą, ciążą, stosowaniem antykoncepcji hormonalnej i chorobami wątroby). Dzięki delikatnym właściwościom złuszczającym peeling spłyca niewielkie zmarszczki oraz blizny potrądzikowe, a brak działania zwiększającego wrażliwości skóry na promieniowanie słoneczne po zabiegu sprawia, że peeling migdałowy może być wykonywany bez względu na porę roku. Peeling kwasem migdałowym regeneruje, wygładza i nawilża skórę, pobudza produkcję kolagenu i elastyny, rozjaśnia przebarwienia, przeciwdziała trądzikowi i zaskórnikom oraz zwęża rozszerzone pory .

 

Zabieg normalizująco- regenerujący na blizny potrądzikowe z uzyciem kwasu migdałowego

 

Kuracja eliminująca nierówności skóry i niedoskonałości, jakie pozostawiają po sobie zmiany trądzikowe. Zabieg oparty jest na synergistycznym działaniu substancji z grupy alfa i polihydroksykwasów (kwas migdałowy i laktobionowy).

Wskazania:
blizny i przebarwienia potrądzikowe;
skóra ze skłonnością do łojotoku i powstawania trądziku;
rozszerzone ujścia mieszków włosowych (pory);
nierówny koloryt skóry;
dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku;
zmniejszenie i wygładzenie warstwy rogowej.

Efekty:
regeneruje włókna kolagenowe - redukuje blizny po trądzikowe;
likwiduje przebarwienia po zmianach trądzikowych - rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry;
normalizuje wydzielanie sebum;
reguluje keratynizację i regeneruje naskórek;
działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie;
zapobieganie rozwoju trądziku pospolitego.

Jak to działa?
Kwas migdałowy posiada silne działanie rewitalizujące, bakteriobójcze i rozjaśniające. Struktura chemiczna podobna antybiotykom o szerokim spektrum działania wspomaga likwidację trądziku. Polecany jest szczególnie dla osób nietolerujących kwasów AHA o mniejszej cząsteczce (np. kwas glikolowy), a połączenie z kwasem laktobionowym zwiększa jego właściwości naprawcze i regenerujące.
 

ZMĘCZONA SKÓRA OCZU?

odpowiedź: LIGHT UP EYE TREATMENT !! 500 zł (seria 10 zabiegów)


skuteczny bioaktywny zabieg, natychmiastowo rozjaśniający spojrzenie. Eliminuje objawy i przyczynę pojawiania się zmian skórnych wokół oczu

Wskazania:
Zmiany skóry wokół oczu rzadko występują w pojedynkę. Najczęściej jest to problem złożony z kilku zmian występujących w różnych kombinacjach. Zależą to od predyspozycji genetycznych, diety, środowiska zewnętrznego i pielęgnacji.

Cienie - obszar wokół oczu jest silnie i płytko unaczyniony, wrażliwy na uszkodzenia. Mikrozapalenia i zatory powodują odkładanie się hemoglobiny na ściankach naczyń krwionośnych, powodując efekt cieni pod oczami. Ponadto nieprawidłowe krążenie to nieprawidłowe odżywienie skóry, co w rezultacie powoduje suchość i utratę jędrności.
Cienie mogą być też wynikiem stresującego trybu życia, alergii, przebytych chorób lub pamiątką przekazaną w genach przez przodków. Szare obwódki pod oczami na ogół z wiekiem stają się coraz wyraźniejsze.

Opuchnięcia i „worki" - powieka górna to obszar, posiadający zwiększoną ilość adipocytów, wrażliwy na odkładanie się tłuszczu. Ponadto nieprawidłowy drenaż płynów ustrojowych powoduje efekt opuchnięcia i zwiotczenia skóry.

Przebarwienia - spowodowane urazami naskórka, podrażnieniem kosmetykami. Stany zapalne zwiększają produkcję melaniny, która kumuluje się, powodując dyschromie.

Zmarszczki mimiczne - pojawiają się wcześnie - już po 20 roku życia, bo przez całe dnie skóra wokół oczu poddawana jest pracy mięśni okrężnych, najczęściej jednokierunkowo (mrużenie oczu), powodujące szybkie pojawienie się „kurzych łapek".

Efekty:
natychmiastowa redukcja cieni i obrzęków wokół oczu;
rozjaśnienie przebarwień skórnych;
przywrócenie prawidłowej mikrocyrkulacji;
likwidacja zastojów limfy wokół oczu;
nawilżenie oraz poprawa elastyczności i sprężystości skóry.

Jak to działa?
Aktywne składniki poprawiają przemianę komórkową, chemodynamikę krwi w naczynkach krwionośnych, redukuje cienie i worki pod oczami. Poprawia wygląd skóry, która nabiera młodego wyrazu, jest rozświetlona i witalna.
Arginina
Aminokwas, który aktywuje system immunologiczny i zwiększa syntezę białek. Przyczynia się do rozkurczu naczyń krwionośnych. Ma działanie nawilżające, stymuluje układ krążenia, poprawia elastyczność skóry przez syntezę kolagenu i elastyny.
Glukonolakton
Łączy w sobie właściwości złuszczające i chelatujace jony żelaza i miedzi - usprawnia usuwanie ich złogów w naczyniach włosowatych. Nie posiada właściwości drażniących i może być stosowany na skórę bardzo wrażliwą (w okolicach oczu i na czerwień wargową).
Kwas laktobionowy
Pozbawiony jest właściwości drażniących, może więc być stosowany do pielęgnacji skóry wrażliwej
i suchej. Ze względu na swoją budowę przyspiesza procesy gojenia się ran, wspomaga proces odnowy komórkowej, nawilża naskórek, powoduje złuszczanie górnych warstw komórek warstwy rogowej.
Kofeina
Poprawia krążenie krwi, usprawnia transport złogów hemoglobiny, melaniny i składników tłuszczowych. Usuwa efekt opuchnięcia.
Witamina C
W zabiegu zastosowane zostały jej dwie aktywne postaci: palmitynian askorbylu oraz fosforan askorbylu. Jest składnikiem chelatującym jony żelaza i miedzi, dzięki czemu działa rozjaśniająco na cienie i przebarwienia skórne, a także ma silne właściwości antyoksydacyjne.
Wyciąg z miłorzębu japońskiego
Usprawnia krążenie krwi poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych, uszczelnieniu ich ścian oraz zmniejszeniu agregacji płytek krwi. W związku z tym krew jest mniej lepka, a jej przepływ przez naczynia sprawniejszy.
Hydroksyprolisilina
Działa silnie napinająco i odbudowująco na skórę. Wzmacnia ją i regeneruje, zapobiegając jej rozciąganiu i powstawaniu worków.

 


 

 

 

 

 


Salon Kosmetyczny Geisha
ul. Pułaskiego 2B/4B
39 - 300 Mielec